Projekt Panský dvůr

Základní data o projektu Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr

Název projektu: Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr
Operační program Podnikání a inovace – Prosperita II
​Dotaci poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou Czechinvest


Strategické rozhodnutí města Kunovice

 • Chybějící  podnikatelský  inkubátor  v  regionu Uherskohradišťska
 • Nabídnutí  rovných  podmínek  zranitelným malým a středním firmám a posílení konkurenceschopnosti především v čase začátku  jejich podnikání
 • Kvalitní rekonstrukce a využití brownfieldu patřícího městu
​​​​​​​

Náklady projektu

 • Celkové náklady na projekt : 165 030 000 Kč
 • Částka dotace : 123 768 000 Kč
 • Míra podpory dle žádosti o podporu : 75 %
​​​​​​​

Realizace projektu

Datum zahájení:  1.7. 2008, Datum ukončení:  30.6.2012, Počet etap : 12

 • 6/2008 přijatá předběžná registrační žádost
 • 11/2008 schválení registrační žádosti
 • 7/2009 schválení projektu
 • 8/2009 zahájení rekonstrukce areálu Panský dvůr
 • 9/2009 podepsání podmínek s MPO
 • 8/2011 kolaudace objektu
 • 9/2011 zahájení provozu podnikatelského inkubátoru

PROJEKT PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE – PANSKÝ DVŮR

V centru města Kunovice stál rozsáhlý areál Panského dvora, nemovitá kulturní památka, s bohatou, záhadnou i pohnutou historií. V posledních desetiletích byl však ve značně neutěšeném a zdevastovaném stavu, typický brownfield. Představitelé města už od 1990 hledali způsob, jak poměrně rozsáhlou nemovitost s přilehlými pozemky zrekonstruovat či revitalizovat.

V roce 1994 byl díky starostovi Jiřímu Demlovi prohlášen kulturní nemovitou památkou. Zastupitelstvo města nejprve rozhodlo o postupném odkupu jednotlivých částí Panského dvora. To se podařilo v průběhu let 2002 - 2004 za celkovou částku 23.000.000 Kč.

Do Programu rozvoje města pak byla jako jedna z nejvýznamnějších priorit zahrnuta regenerace městského centra a podpora podnikatelských aktivit, čímž byl vytvořen základní předpoklad pro zpracování projektu na vybudování podnikatelského inkubátoru.

Od roku 2005 probíhala náročná projektová příprava, při které se architektům podařilo citlivě skloubit historicitu objektu s jeho novým moderním využitím.

Předpokládané celkové náklady činily 163 mil. Kč. Z prostředků rozpočtu a by nikdy nebylo možné takovou investici zrealizovat, proto město pod vedením starosty Ing. Jiřího Vařechy v roce 2008 podalo žádost o dotaci z fondů Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace, programu Prosperita prioritní osa Prostředí pro podnikání a inovace. Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo poskytnutí dotace na projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr ve výši 123 mil. Kč. Podíl města Kunovice na tomto projektu činí 40 mil. Kč.

Realizace projektu byla zahájena v srpnu 2009 a probíhala ve dvanácti náročných etapách. Komplex historických budov bylo třeba nejprve odvlhčit, pak následovalo statické zajištění, kompletní rekonstrukce krovů i střech, novou podobu získávala i fasáda, včetně repliky historických štuků. Vnitřní dispozice se také změnila. Z někdejších stájí a skladů vznikl přednáškový sál, jídelna i konferenční sál. V nevyužitém podkroví byla vytvořena řada kancelářských prostor. Vně objektu vyrostla nová parkoviště a chodníky. Velké změny doznalo i nádvoří Panského dvora. Celková plocha pro účely podnikatelského inkubátoru je 3 240 m2.

K dispozici jsou kancelářské prostory o celkové výměře 2 100 m2. V srpnu 2011 byla dokončena celková rekonstrukce Panského dvora a září téhož roku byl zahájen provoz podnikatelského inkubátoru Kunovice.

Současně se stavebními pracemi probíhala i příprava provozování podnikatelského inkubátoru, jehož hlavním posláním je podpora malých, středních, začínajících i inovativních firem. Došlo k navázání spolupráce s Evropským polytechnickým institutem s.r.o., VŠCHT Praha, VUT Brno a Akademie STING Brno. Byly nabízeny kancelářské prostory k pronájmu.

Konferenční či přednáškové prostory byly nabízeny ke krátkodobým pronájmům nejen pro zainkubované firmy, ale i firmám působícím v regionu.

V rámci těchto příprav vznikl Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s. r. o., právnická osoba, která byla založena jediným zakladatelem městem Kunovice podle § 105 a násl. násl. Obchodního zákoníku, na základě usnesení Zastupitelstva města Kunovice dne 17. dubna 2008 pod č. usnesení 147/VIII/2008, učiněného formou notářského zápisu ze dne 22. 4. 2008 za účelem podpory podnikatelského prostředí i celkového rozvoje daného regionu. Jejím předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Město Kunovice uzavřelo s Podnikatelským inkubátorem Kunovice – Panský dvůr, s. r. o. mandátní smlouvu. Předmětem této smlouvy je správa shora uvedených nemovitostí a zajištění řádného výkonu vlastnického práva (mimo výběru nájemného) k těmto nemovitostem a zařizování obchodních záležitostí, právních úkonů a jiné činnosti za úplatu tak, aby byly plněny povinnosti vlastníka, zajištěna ochrana jeho majetku a dodrženy podmínky poskytnuté dotace na rekonstrukci objektu PIK PD. Správce je oprávněn připravovat podklady pro uzavírání a ukončování smluv o nájmu nebytových prostor v objektu, smluv o zajišťování dodávek potřebných energií, plnění podmínek poskytnuté dotace, poskytování dalších služeb, oprav, údržby a úklidu, obsazenosti a využití společných prostor apod.

Správce je povinen zajistit, aby nájemní prostory byly předávány a zpětně přejímány ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Správce je v souladu se smlouvami o nájmu oprávněn kontrolovat užívání pronajatých prostor a je oprávněn kontrovat dodávky služeb do objektu a pronajatých prostorů.

Statutární zástupce PIK – PD s.r.o. a zaměstnanci společnosti se na základě této smlouvy řídí pokyny města Kunovice, mandanta, který je jediným společníkem správcovské společnosti.

Město Kunovice také zřídilo jako svůj poradní orgán Průmyslovou radu, složenou ze zástupců nejvýznamnějších firem působících v Kunovicích, která na základě předložených podnikatelských záměrů doporučuje Radě města Kunovice uživatele, kteří splnili podmínky potřebné pro možnost zasídlení v podnikatelském inkubátoru. Každý zájemce o zasídlení do inkubátoru předkládá písemně zpracovaný podnikatelský záměr, který Průmyslová rada posoudí. Na základě tohoto posudku projedná Rada města Kunovice jednotlivé nájemní smlouvy v areálu PIK – PD. Každá firma je pak zařazena do inkubačního programu, který opravňuje firmu čerpat výhody podnikatelského inkubátoru.

Provoz podnikatelského inkubátoru je v současné době stabilizován. Je zde zasídleno
27 firem, dalších 20 zde využívá možnosti pronájmu 1m čtverečního, jako své rezidenční adresy. V přednáškových sálech probíhají kurzy, přednášky, školení, konference.

Projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, jehož součástí byla nejen regenerace tzv. brownfieldu v centru města a jeho proměna v nové sídlo začínajících, malých a inovativních firem, ale i záchrana nemovité kulturní památky někdejšího panského dvorce má za sebou úspěšný start. Hlavním cílem projektu byla podpora začínajících podnikatelů s inovačními nápady, malých a středních firem, zajištění úspěšnějšího a rychlejšího růst podnikatelských aktivit a tím ke vzniku nových pracovních příležitostí, rozšíření podnikatelských aktivit a tím k posílení místního rozvoje.

Nyní již můžeme konstatovat, že tento projekt přispěl k rozvoji i podpoře podnikání nejen ve městě Kunovice, na Uherskohradišťsku, ale i ve Zlínském kraji.

Mgr. Ivana Majíčková, MBA

starostka města 


ZÍSKANÁ OCENĚNÍ

Podnikatelský projekt roku 2011 - Městu Kunovice uděleno Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a MPO 3. místo v kategorii Prosperita (Infrastruktura pro podporu inovačního podnikání) za projekt Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr

Městu Kunovice udělena hlavní cena - Stavba roku Zlínského kraje 2012, v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí

Podnikatelská nemovitost roku 2012 – High – tech nemovitost roku – Podnikatelskému inkubátoru Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. uděleno Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest ,MPO a Sdružením pro zahraniční investice AFI 3. místo v kategorii Podnikatelská nemovitost roku - High – tech nemovitost roku

Evropská cena za podporu podnikání 2012 – Městu Kunovice uděleno MPO a Generálním ředitelstvím Evropské Komise pro podniky a průmysl čestné uznání za projekt „Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr“ za účast v národním kole celoevropské soutěže Evropské ceny za podporu podnikání 2012 v kategorii Cena za rozvoj Podnikatelského prostředí