Cílem programu je „ Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“ , registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402, prioritní osa OP PIK  PO-1“ Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“.

Celkové investiční výdaje projektu jsou plánovány ve výši 79 437 119,72 Kč. Ze strukturálních fondů má být proplaceno 50 % způsobilých výdajů projektu tj. 39 944 954,86 Kč.

Nově zrekonstruovaný objekt bude sloužit malým, středním a inovačním firmám.